Ticket #309 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ändring av volontär

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Önskar kunna ändra volontär på vallokal
utan att gå omvägen via avbokning --> bokning --> bkräftelse

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Som funktionär slipper du nu bekräftelse. Men avbokning + bokning kvarstår.

Note: See TracTickets for help on using tickets.