Ticket #319 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Institutionsröstning

Reported by: Jens Ayton Owned by: speakman
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Det finns särskilda röstningslokaler kopplade till vården. Dessa finns inte i valbokningssystemet.
 http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/institution/rike/index.html

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Detta borde varit med, men vi hade nog inte datat i tid nog för att hinna få in det. Helt klart något att ta med till 2010, men lägger den on hold så länge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.