Ticket #326 (closed Uppgift: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Fel kommun

Reported by: hans@… Owned by: medlemsservice
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har blivit insorterad i fel kommun.
Större delen av Farsta ligger Stockholm men jag bor i den del av Farsta som tillhör Huddinge. går det att rätta till i databasen.

Hans

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Type changed from defect to task
  • Milestone changed from Innan EU-valet to Innan Valkampanjen

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Owner changed from Todi to medlemsservice
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to onhold

Hej,
om problemet fortfarande är aktuellt, maila oss på medlemsservice@… så hjälper vi dig :)

Hälsningar,
Jonatan Kindh (Piratpartiet)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.