Ticket #348 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Presentation av EU kandidater, Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: janosjoholm@… Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Var kan man finna en presentation av PP's EU kandidater samt övrig EU info på er hemsida?

Hur skall någon som har ramlat in på sidan av ren nyfikenhet, kunna identifiera sig med PP när man måste gå via menyer, och inte ens där hittade jag vilka som kandiderar till EU än mindre vad dom vill?

Jämför med de etablerade partiernas sidor, dom ser helt annorlunda ut, förmodligen så har dom lagt ned ganska mycket på design och tydlighet i vilket budskap som dom förmedlar.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.