Ticket #350 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ på Firefox OSX

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: osx firefox
Cc:

Description

Firefox 3.0.10, OSX 10.5.6
Sidan är mycket svårläst pga överlappande grafik (inkl menyer). Ett oinformerat antagande är att css vars värden är korrekta default på windows/linux inte har samma defaultvärden på Firefox i OSX. (det ser ut som liknande effekt jag fått av sådant iaf)

Attachments

piratpartiet_screenshot.jpg Download (192.1 KB) - added by anonymous 14 years ago.

Change History

Changed 14 years ago by anonymous

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tack för rapporten, det ska vara fixat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.