Ticket #359 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Summering av röstberättigade stämmer ej

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

För Knivsta kommun står det under "Täckning" att det finns 8785 röstberättigade. Det är sedan uppdelat per vallokal, fast summan av dessa blir 10068.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Har plockat bort statistiken tills vidare då den åkte ur synk p.g.a. stor refaktorering.

Note: See TracTickets for help on using tickets.