Ticket #361 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Dynamiska stapelhöjder på administratörsnivån av medlemsinfo

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Som det idag ser ut så är stapeldiagramen på administratörsnivåns medlemskapsinformation låsta till 100 resp. -100, vilket gör att en hel del av informationen inte syns. Dessa borde istället vara dynamiskt avgränsade.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Staplarna ser bra ut nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.