Ticket #370 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Personer/Valretsar per vallokal

Reported by: jerker.montelius Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Man borde kunna se hur många valkretsar som röstar i samma lokal för att kunna bedöma Vallokalens relevans. Kunde man sedan få fram datan på hur många personer som var röstberättigade i en valkrets så vore det ännu bättre.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by Oldtimer

Replying to jerker.montelius:

Man borde kunna se hur många valkretsar som röstar i samma lokal för att kunna bedöma Vallokalens relevans. Kunde man sedan få fram datan på hur många personer som var röstberättigade i en valkrets så vore det ännu bättre.

Antal röstberättingade per valdistrikt (inte "valkrets", det är något annat) går att få från Valmyndighetens hemsida och kan mycket väl importeras in i systemet. Bra idé. Jag har själv använt dessa siffror för min lokala planering, fast importerade till Excel.

Vad gäller valdistrikt/vallokal så behöver vi ha en bättre model och behandling av detta inför riksdagsvalet. Jag tror jag har en idé här, som kan förenkla hanteringen.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

På admin-delen av varje region med vallokaler så kan man se exakt hur många valdistrikt som är anslutna till lokalen, samt det totala antalet röstberättigade för den lokalen.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.