Ticket #372 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Popups vid kart scrollning..

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Störande popups med siffror på o shit när du scrollar på "kartan" över var ngn stanns vallokalerna finns osv..

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.