Ticket #384 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Samköra röster med valsedelsproblem

Reported by: Richie Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vi borde kunna samköra Valias statistik för avgivna röster på oss i varje valkrets med faktorn om vi fått ut valsedlar dit eller inte. Det kan ge en fingervisning om hur viktigt det egentligen är.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Inte minst hur stor påverkan värdpassen gör. Personligen fick jag känslan av att det gjorde skillnad. Men så hade vi 9,0% där vi stod som värdar också. :-)

comment:2 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.