Ticket #392 (closed Förbättring: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Släcka ner symboler för förtidsröstningen/valdagen

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När jag var ute och körde på valdagen så ville man ofta klicka på en symbol på kartan för att få upp adress och liknande för den. Men detta var lite knepigt ibland, man fick zooma in ganska långt, på grund av att förtidsröstningslokalerna låg kvar och blockerade på flera ställen. Man borde kunna välja vilka man vill visa, bara förtidsröstningen, bara valdagen, eller båda.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.