Ticket #405 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Forum Member Profile: avsaknad av kontaktinfo

Reported by: joonicks Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: forum
Cc:

Description

För member profile sidan på forumet så saknas t.ex. Skype, Facebook, Twitter, etc.

Känns även onödigt att flera tomma rubriker raddas upp (MSN,YIM,AIM,ICQ) då sådan information saknas.

Det ser ju ut som forumet är en monolitisk applikation i .NET/IIS så jag saknar kunskap för att jobba med detta själv.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by agnesson

I version v4.1.3 av mjukvaran finns inte möjlighet att ändra detta.

comment:2 Changed 13 years ago by agnesson

Nästa version av mjukvaran löser detta. Se  http://twitpic.com/gfefg/full

comment:4 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Ticket rör gamla forumet, stänger.

Note: See TracTickets for help on using tickets.