Ticket #412 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Lägga till nya UP lokalavdelningar i PW

Reported by: stefan flod Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ung Pirat växer så det knakar. Ung Pirat har lokalavdelningar som har ett visst geografiskt upptagningsområde.
Tex Ung Pirat Hylte har Hylte kommun som upptagningsområde. Så alla ung pirat medlemmar som blir medlem och bor i hylte blir även medlemmar i lokalavdelningen Ung pirat Hylte. Men det finns många kommuner i landet som inte än har en lokalavdelning. Så om det startas en ung pirat norrköping i Ung Pirat så behöver man skapa en Ung Pirat Norrköping i pirateweb med ett geografiskt upptagningsområde.
Enda sättet att få in nya Ung Pirat XXXXX i PW är att säga åt Rick Falkvinge att göra det i koden. Detta är inte hållbart. Vi vill ha en Funktion i PW så att vi kan grafiskt ordna detta själv.
Obs: Vi engagerar även lokalavdelningar så som Piratstudenterna vilket inte har ett geografiskt upptagningsområde men det behöver ändå finnas i PW.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by stefan flod

Detta tar mycket tid ifrån Partiledaren Rick vilket är helt absurt. Ett interface i PW behövs så att UP själva kan sköta detta. Just nu är det ca 10 lokalavdelningar som inte har förts in i PW. Med många fler som håller på att startas i UP just nu.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Lösning är på gång med ny sida för underhåll av org-strukturen.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, det finns nu en org. edit-sida.

Note: See TracTickets for help on using tickets.