Ticket #425 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

uppdatera piratpartiet.se/arbetsgrupper

Reported by: agnesson Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by anonymous

Replying to agnesson:

 http://www.piratpartiet.se/arbetsgrupper är ej uppdaterad.

Förtydligande: Butiksgruppen där utomstående företag har tagit över. Mab ej med längre

Det finns även ny arbetsgrupp, forumgruppen
Forumgruppen: Kontakt Nils Agnesson (nils.agnesson@…) med ansvar för administration och moderering av forum.piratpartiet.se

comment:2 Changed 13 years ago by bjorn.odlund@…

forumgruppen nu tillagd på /arbetsgrupper (av mig, i ett spontant infall av just-do-it :) )

comment:3 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.