Ticket #460 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Donera pengar vid registrering

Reported by: jimmy.callin [at] piratpartiet.se Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag när man registrerar sig som medlem får man inte möjligheten att kunna donera pengar på något av stegen. Ifall ett sådant skulle finnas tror jag att mängden donationer per medlem hade ökat märkbart.

Tänker mig något liknande, "Och vill du inte passa på att bli guldpirat när du ändå håller på att registrera dig?".

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Martin Jensen Källman

Det kanske är mer lämpligt att länka till donationssidan i ett bekräftelse-mail? Förutom att längre/mer komplicerade registreringsprocesser i allmänhet resulterar i färre registreringar/tappat intresse, verkar det lite billigt... :D

comment:2 Changed 14 years ago by Gonte

Eller, om man länkar till det på ett snyggt sätt direkt när man tackar för genomförd registrering?

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.