Ticket #462 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

skypeboten borde vägra släppa igenom tweets som är >140 tecken.

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

och dessutom är koden som kollar längden fel. Räknar den in personnamnet verkligen?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.