Ticket #465 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Pirateweb fungerar inte i flera tabbar

Reported by: christoffer.willenfort@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Om man loggar in i pirateweb i mer än en tab i sin webläsare så hanterar pirateweb det som samma inlogning. Detta gör att man kan hamna fel utan att märka det.

Exempel: anta att vi skall byta plats på en lokal lead och en local second.
man gör då följande:
Tab 1: loggar in och säker upp person A
Tab 2: söker upp person B (blir ju automatiskt inloggad.)
Tab 1: väljer tex responsibilities. Nu får man responsibilities för person B inte för person A som man vill ha.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det är inte PW som hanterar tabbarna fel, det är browsern som hanterar PW fel. Den tillåter nämligen att man öppnar applikationen i mer än ett fönster trots att just den biten inte är skriven för att klara det... :-)

Vi jobbar så sakterliga på en ny "edit person" sida...

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Priority changed from major to minor
  • Summary changed from Pirateweb hanterar inte multipla tabbar konsekvent. to Pirateweb fungerar inte i flera tabbar

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta bör fungera med den nya layouten vi har nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.