Ticket #467 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Sökning på födelsedata funkar inte för kompletta datum

Reported by: mini Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag kan söka på "1976" soch få bra svar, jag kan söka på "1976-01" och få bra svar, men söker jag på "1976-01-05" så får jag inga träffar, fast jag har det datumet.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Hmm, ja det är en bugg.
Ska fixa vid tillfälle.

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Fungerar numera iaf.

Note: See TracTickets for help on using tickets.