Ticket #471 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Broschyr om patent

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

Skapa en broschyr som förklarar patent, problemen och vår inställning till dem.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by AndersHedberg

Fakta - det här är patent. Så här regleras patent.
Vad säger man att patentsystemet ska åstadkomma?

Patentindustrin - konstigheter, u-länder (direktinvesteringar?), medicinpatent, läkemedel, uppfinnare, entreprenörer, GMO patent, open innovation.

Patentforskningen, internet,

Intervjuer, citat?

comment:2 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Milestone set to vecka 39

Hur gör man en broschyr?

comment:3 Changed 13 years ago by AndersHedberg

HUR GÖR MAN

Syfte
Bestäm först vad syftet med broschyren är. Är det att informera, få människor att tänka till, att få målgruppen att ändra ståndpunkt…

Målgrupp
Vem vänder sig broschyren till? Det är alltid målgruppen som bestämmer hur broschyren ska utformas.

Lista innehållet
Skriv ner olika delar som bör finnas med i broschyren, till exempel information om verksamhetens innehåll, motiven för verksamheten och argument för att vilja delta – allt som målgruppen kan vilja veta.

Organisera
Organisera informationen. Sätt alltid det viktigaste argumentet först, det som känns mest angeläget för läsaren.

Genom att ge innehållet en logisk struktur kan läsaren följa med i resonemanget. Gör den teoretiska delen lättbegriplig och gå inte för djupt i detaljer. Glöm inte den praktiska delen – den som är oinvigd är intresserad av hur saker och ting går till rent praktiskt.

Utkast
När informationen organiserats är det dags att skriva ett första utkast. Skriv enkelt och rakt på sak, byt ut krångliga ord och krånglig meningsbyggnad, undvik specialtermer och speciellt ”kyrkspråk”. Välj aktiva meningar framför passiva, tilltala läsaren med du eller ni i stället för man.

Skriv enkelt så att läsaren lätt kan ta till sig budskapet.

Det viktigaste först
Att det viktigaste ska komma först handlar dels om att locka in läsaren i broschyren och förmå honom eller henne att läsa vidare och dels om att så fort som möjligt ge den viktigaste informationen. De flesta får mycket information och väljer ytterst noga vad de läser. Kanske handlar det om några få sekunder innan läsaren lägger broschyren åt sidan.

Korrigera
När det första utkastet är klart är det bra om det får ligga till sig ett tag. Vid nästa genomläsning kan eventuella felaktigheter korrigeras. Kontrollera att man förstår syftet. Är texten skriven för målgruppen? Kommer argumenten i en korrekt och logisk ordning? Kontrollera fakta och språket – inte minst stavningen. Be någon annan att läsa texten också, allra helst någon ur den tilltänkta målgruppen.

Avsändare
I slutet är det bra med ett telefonnummer, e-post och eventuell webbadress dit läsaren kan vända sig med eventuella frågor. Namn kan utelämnas eftersom de lätt blir inaktuella, men ange församlingsnamnet och Svenska kyrkan.

Talong
I broschyren kan det finnas en talong som mottagaren kan skicka in för att få mer information eller bli kontaktad av församlingen.

FORM

Visuella knep
Gör broschyren tydligare genom att använda visuella knep som rubrik, punktvisa uppräkningar, fet och kursiv stil, versaler och bilder. Disponera broschyren luftigt med mycket vita ytor och gärna stora bilder från verksamheten.

Tryckfärg och papper
Eftersom broschyrerna ska hålla ett tag är det värt att lägga ned lite extra pengar på formen. Om fyrfärg rakt igenom är för dyrt kan en bra och aktiv fyrfärgsbild till framsidan vara ett alternativ, medan resten av broschyren trycks med en färg. Ett annorlunda papper ger också effekt. Tala med tryckeriet. Tänk på att ge broschyren stadga genom att välja ett tjockare papper.

Format
En broschyr ska inte vara stor. Oftast räcker en folder, dvs ett vikt A4 (fyra A5-sidor). Välj gärna ett lite annorlunda format genom att exempelvis göra det mer kvadratiskt. Det ökar intresset. Kontrollera dock att det finns kuvert som passar formatet.

Gemensam form
Om församlingen gör flera olika broschyrer är det bra om de får en liknande utformning. Efterhand kommer läsarna att känna igen vem som är avsändare.

Det kan vara dyrt att anlita professionell hjälp, men när det gäller att få en enhetlig grafisk form kan det vara värt pengarna. Betala en grafisk formgivare för att ta fram en mall som ni sedan kan fylla med innehåll.

TILL SIDANS BÖRJAN | TILL KAPITLETS BÖRJAN

comment:4 Changed 13 years ago by AndersHedberg

comment:5 Changed 13 years ago by AndersHedberg

Ändrat i texten. Lagt till exempel.

comment:6 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:7 Changed 13 years ago by anonymous

  • Milestone vecka 39 deleted

Milestone vecka 39 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.