Ticket #473 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Reprap maskin

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

En öppen innovationslösning som ett samarbete över nätet. Ska vi göra något runt en sån här maskin?

Nipe vill köpa in en...

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Klart och fungerar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.