Ticket #475 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

2009 är Innovationsåret inom EU

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

Någon typ av dokument ska produceras från dessa, vad? och när presenteras detta?

Charles McCreevy kommissionär inom EU (inre marknaden). Extra legal metoder utanför lagstiftningen?

Bättre förslag om herrelösa verk och tillgängligörande av verk för blinda kommer under hösten. När? Förhandlas i JURI i Europaparlamentet. (Christian sitter med i det utskottet)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är 2010 nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.