Ticket #477 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

WTO public forum Genevemöte i vecka 40

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

Amelia och Mab åker dit. NGO:er ska träffas. Mingel med
CE kunde inte åka dit,

Richard F. har kontaktuppgifter till svensk ansvarig för patent. Patent som handelshinder. Ingressen i 1. TRIPS Mål och syfte. TRIPS är ett av de grundande avtalen.


Change History

comment:1 Changed 14 years ago by AndersHedberg

rapport?

comment:2 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Hmmm, undrar varför den här ligger här. Det är gjort hursomhelst.

Note: See TracTickets for help on using tickets.