Ticket #486 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Aktivist har angett fel telefonnummer

Reported by: c.magnus.berglund@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: aktivistdatabas
Cc:

Description

Hej

Ägaren till telefonnummer 0704-134672 har ringt och klagat att någon har anmält hans telefonnummer som aktivist. Epostadressen ifråga är kristoffer.storm84@…. Uppenbarligen är kristoffer.storm84@… inte en PP medlem.

mvh
C Magnus Berglund

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Inte riktigt rätt emailadress, men har blankat telefonnummret. Kontaktat medlemsservice som får kolla upp nummer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.