Ticket #488 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Broschyr om patent - Hur många?

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

MLG vill veta inför tryckningen. Kan vi samköra med höstkampanjen blir det bra mycket billigare.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nåväl, de är ju tryckta iaf, om det inte är nya på gång, men guess not

Note: See TracTickets for help on using tickets.