Ticket #509 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Email subscriptions problem

Reported by: john.noren@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har bara ifyllt att få "Ricks reflektioner" men får ändå lokala utskick. Jag ser utskicken som spam eftersom instruktionerna för avprenumeration inte fungerar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Gammal ticket, bör vara fixad nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.