Ticket #514 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Presscenter för och som vill ut med lokala pressmeddelanden

Reported by: c.magnus.berglund@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: press.piratpartiet.se
Cc:

Description

Hej

Idag skickade vi i Värmland ut en pressrelease till 4 redaktioner som fanns i Värmland. Vi gjorde i ordning ett mejl som vi försökte få ett så officiellt utseende som möjligt. Nu på kvällen insåg vi att det fanns 5 redaktioner. Kan vi få en lokal motsvarighet till det system ni har för nationella pressreleaser?
Det får gärna ligga som en del av pirateweb.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

Är det inte bättre att ni berättar vilken den femte är så vi kan lägga in den i det centrala presscentret?

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Det är inte bara bättre, det är den enda acceptabla lösningen.

Nuvarande presswebb klarar lokala utskick. DL, minst, ska ha tillgång. Saknas det redaktioner är det utmärkt om de läggs till.

Note: See TracTickets for help on using tickets.