Ticket #521 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Avregistrerad medlem som står som ansvarig kommunledare går ej att byta ut.

Reported by: Ching_Shih Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det går inte att byta ut en kommunlead som ej längre är medlem i partiet.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

Jag kan bekräfta problemet när det även gäller roller inom UP.

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

Lösningen är att när ett medlemskap går ut så försvinner också dennes roller.

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:5 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Det är ändrat så de tas bort när medlemskap avslutas.

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.