Ticket #530 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Bilder och presentation på styrelsens medlemmar

Reported by: Richie Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

*poke*

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Alla har länkar till Facebook och liknande alltså finns det bilder som alla kan se, då dessa bilder även kan ses av folk som inte använder Facebook.

Note: See TracTickets for help on using tickets.