Ticket #545 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

dropdowns inställning strular

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

I menyerna/dropdowns:en (politik, partiet, agera, international) verkar det som att om man har undermenyer till undermenyer så vecklar både undermenyn och (alla) dess undermenyer ut sig, fastän man inte ställt in så (enligt vad jag kunde hitta). Skulle vara bra om det gick så att när man höll över ->partiet->historia så kom bara en undermeny upp och inte även undermenyn för EU-2009.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Gamla hemsidan, känns som det kvittar nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.