Ticket #562 (closed Defekt: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ändra foto i kandidatur

Reported by: jens.ahlström@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej,

När jag skickade in min kandidatur, bifogade jag bara ett preliminärt foto, för att jag antog att man kunde ändra det senare. Men nu verkar det som att jag skulle behöva hjälp med det.

Vänliga hälsningar
Jens Ahlström

Attachments

IMG_1803.jpg Download (185.9 KB) - added by JensAhlström 13 years ago.

Change History

Changed 13 years ago by JensAhlström

comment:1 Changed 13 years ago by jens.ahlström@…

Det bifogade fotot är mitt nya som jag skulle vilja ändra till.

Tack på förhand!
Jens Ahlström

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Jag har förstått det som att det ska komma redigeringsmöjligheter.

Note: See TracTickets for help on using tickets.