Ticket #568 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Riktade utskicksgrupper i PW

Reported by: Richie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc: marit.delden@…

Description

Jag och Isabella (vKL och KL i Linköping) har ett litet tjejprojekt på gång här i Linköping och vi funderade på om man kanske skulle kunna skapa en grupp för bara de som är tjejer i pirateweb ungefär som PS för att kunna skicka ut mail till dem enskilt istället för att ta ut deras mailadresser manuellt för att kunna skicka till dem. Om det skulle vara möjligt?

vi tänker oss uppdelat efter varje kommun så att inte tjejer i umeå ska behöva få information om fika i linköping

  • Leffelini

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Skapa en mail-lista externt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.