Ticket #580 (closed Förbättring: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Skapa chattar

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

Vore nice om ppbot kunde skapa chattar, och alltså stå som CREATOR.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Summary changed from Skaap chattar to Skapa chattar

"Frågan som blev hängade i luften senast var hur vi ska administrera kanalen om ppbot är ägare. En lösning är att när jag skickar kommando t.ex. "ppbot: createchannel piratprat" så skapas kanalen av ppbot som sedan bjuder in mig och sätter mig som värd"

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

+1 - toppenlösning!

comment:3 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Type changed from Defekt to Förbättring
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.