Ticket #582 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: uno@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag lyckades få in två primärvalskandidatuppgifter när jag försökte rätta ett stavfel i min reklamtext. Skulle någon kunna ta bort den ena, och se till att det faktiskt står "hotbild" i stället för "hoblid" eller "hotblid". Man ska inte göra sådant här så här sent på kvällen.

Det borde finnas möjlighet att editera den här typen av uppgifter.

Tack på förhand
Uno Engborg

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.