Ticket #59 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

twitterboten kapar mejladresser

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

twitterboten kapar mejladresser så att den inte kan klickas på. Klickbart är alltid bäst.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Kan du ge något exempel på det? Jag hittar inget i twitter-flödet.

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

Har också sett det, det blir konstigt iaf på  http://www.piratpartiet.se/ när en mailadress postats i twitterflödet, det blir typ som kalle@ piratpartiet.se

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to assigned

Ah, den känner ju igen "@twitteruser" som en referens till en twitteranvändare. Den prylen ska inte slå till vid mailadresser dock. Tvärtom borde den ju generera en mailto: länk.

Relevant kodsnutt:

re = new RegExp("@([a-zA-Z0-9_]+)", "g");

tweet = tweet.replace(re, '@<a class="jtw_link_user" target="_new" href= http://twitter.com/$1>$1</a>');

comment:4 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, tack för rapporten!

Note: See TracTickets for help on using tickets.