Ticket #603 (closed Förbättring: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Beroenden

Reported by: Zash Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

En bra funktion jag sett på andra Trac-installationer är att kunna lägga in relationer mellan buggar så som beror på, blockar etc.

 http://trac.edgewall.org/ticket/31

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by speakman

Har kikat på  http://trac-hacks.org/wiki/MasterTicketsPlugin några gånger, men har inte riktigt sett behovet ännu (det gör det lite krångligare för nybörjare också, så vill inte gärna lägga in det bara-för-att).

Men så fort det finns ett behov så är det snabbt gjort att få in.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.