Ticket #628 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Hur ändra grunduppgifter?

Reported by: lillolas59@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Mitt postnummer sträcker sig över två kommuner (780 54: Vansbro och Malung-Sälen). Det skall vara Malung-Sälen i mitt fall (inte Vansbro) och valmöjlighet finns på en rullgardinsmeny. Men jag kan inte välja och klicka "ändra". Varför? Det har stått fel i över tre år nu.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Maila medlemsservice@… så hjälper de dig :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.