Ticket #630 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Bilder saknas i omröstningen

Reported by: marcusborg83@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Min och andras bilder saknas fortfarande. Under gårdagen fanns dock bild vid mitt namn på kandidatvalet på pirateweb men är nu borta igen, finns även en del andra kandidater där bild saknas. Jag kan skicka en ny bild om det skulle kunna hjälpa till.

Med vänlig hälsing

/Marcus Borg

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Bilderna kommer och går på grund av överlastad server, jag hoppas och tror att någon försöker komma till rätta med problemet ;)

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Inaktuell ticket, stänger.

Note: See TracTickets for help on using tickets.