Ticket #632 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Seg primärvalsröstning!

Reported by: carin.jacobsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jättebra sida för primärvalsröstning FÖRUTOM att det tog mig över 25 minuter att få ihop min lista på 22 personer. Jag ville ge upp redan efter 5:e personen men det kändes fel då jag redan hade bestämt 22 personer.

Jag tycker också det är sjukt idiotiskt att ha personerna slumpvis så att man måste söka efter dem! Ha dem i bokstavsordning i stället.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Stänger denna, den känns lite överspelad nu... :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.