Ticket #637 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Dela och länka! fastnar

Reported by: HR <henry@…> Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Om man rör musen över "Dela och länka!", så blir rutan med dom fyra alternativen liggande kvar även om man går därifrån. Bläddrar jag ner och upp så finns den kvar och samma om jag kommer tillbaka till den fliken i Firefox.

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; sv-SE; rv:1.9.1.5) Gecko/20091109 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.5

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Jag kan inte upprepa det, och vet inte något bra sätt att fixa det i vilket fall... Förslag på andra "Dela"-widgets mottages tacksamt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.