Ticket #648 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Nya medlemmar - kan ej rösta i valet.

Reported by: johanna_ekholm@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: Omröstning, ur funktion, trasig
Cc: mattias.n@…

Description

Hej! Jag har precis ny medlem i piratparitet och vill rösta i internvalet, men stöter på problem. Jag har valt vägen:

"Administration" "Internal polls" "place vote" så får jag följande meddelande:

Till vänster, så finns de tillgängliga kandidaterna (i slumpvis ordning). Du röstar genom att dra kandidater till den högra boxen, som är din röst och valsedel. Din valsedel består av minst en och högst 22 kandidater. Den inbördes ordningen på dina kandidater räknas: din förstakandidat är den du helst vill se på Piratpartiets valsedlar.

"Ingen rösträtt
Beklagar, men du har ingen rösträtt i denna votering."

Varför kan jag inte rösta nu när jag är medlem? Mina vänner som varit medlemmar längre, hade inga problem att rösta.

Tack för att ni återkomma till mig med en lösning på detta.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

Tyvärr, det lär finnas en skriven regel någonstans att i primärvalet röstar endast de som var medlemmar innan valet utlystes. Kanske det var tänkt som någon slags skydd mot sista-minuten-anströmning av folk från andra partier.

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Precis, känns rätt trist IMHO, men röstlängden fastställdes ett par minuter innan valet påbörjades.

Note: See TracTickets for help on using tickets.