Ticket #662 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

UP-stats i PW

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[18:48:21] Macco skriver: kan du inte lägga upp en statistikmodul i PW? snälla
[18:48:54] Macco skriver: Det skulle vara så himliga fint av dig att göra en statistikmodul som räknar medlemmarna i ålder, kön och kommun
[18:49:43] Macco skriver: Det skulle göra ordförandejobbet för oss i UP 7 gånger så lättare när vi skall äska bidrag och skriva olika verksamhetsberättelser och övrigt pappersarbete som kräver den statistiken.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to UPK2011

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Fungerar tillräckligt bra att vända sig till förbundssekreteraren som har möjlighet att göra detta lättare.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan UPK2011 deleted

Milestone Innan UPK2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.