Ticket #684 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

ansökan om registrering av lokalavdelning i Pirateweb

Reported by: Tobias Björkgren Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag efterlyser ett formulär för en ny lokalavdelning där man fyller i föreningsuppgifter, kontonummer och kontaktinformation till ordförande och justerare samt bifogar PDF på uppstartsmöte och Stadga.

(dessa behöver på något sätt elektroniskt signeras, exempelvis att mail skickas ut till justerarna och att de får gå in i Pirateweb och signera med eventuell kommentar)

När en sådan ansökan fyllts i och skickats in, skall ett mail till förbundssekreteraren skickas ut med länk dit uppgifterna finns. Där fyller denne i distriktstillhörighet och kan läsa genom filerna för att godkänna dessa

Sen föreslår jag att det i Pirateweb ska finnas funktion för varje medlem i den egna lokalavdelning att kolla på protokollen och stadgarna. På så sätt får man bukt med filhanteringen i det undermåliga forumet som finns idag

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Finnas annat som behöver högre prioritet. Ett arkiv (med mailutskick och protokoll) är steg 1.

Note: See TracTickets for help on using tickets.