Ticket #699 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

välja lösenord till partimailen

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

möjlighet att kunna ange ett eget valt lösenord till sin @piratpartiet.se-mail via pp och inte bara kunna skicka ut ett slumpat sådant.

inte jätteviktigt men känns som en relativt enkel förbättring.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.