Ticket #704 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Felaktig länk

Reported by: tankefel@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hallo där! Jag märkte just att bilden till Magnihasa inte länkar till Magnihasa, utan till en helt annan blogg. Jag har en känsla av att denne inte är helt ledsen åt att få lite mer trafik från ett oväntat håll, men det kanske inte ser helt snyggt ut att saker och ting inte länkar till rätt plats.

Cheers!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Minsann, tack!

Note: See TracTickets for help on using tickets.