Ticket #709 (assigned Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

PiratesupportTray: visa away-ikon oftare

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: minor Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

När man är inne på operatörslistan eller andra sidor som betraktas som "away" av Mibew-systemet, visas fortfarande aktivikon i tray. Away-ikon borde visas istället.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Owner changed from dansve to olofb
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

Detta styrs av "Operator online time threshold" som finns under "inställningar - Prestanda" i Mibew. Standard 30 sek men nu sänkt till 1 sek. Hur du ska få din Trayapp att känna av detta får du lösa själv. ;)

Note: See TracTickets for help on using tickets.