Ticket #724 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Gränssnitt för att redigera PM-adresser

Reported by: mini Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det börjar bli intressant med ett gränssnitt så att lokala funktionärer kan kolla på och vid behov komplettera/redigera de adresser som används för lokala pressmeddelanden.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ska numera vara tillgängligt för alla funktionärer under [Kommunikationer] - [Lista reportar] i PirateWeb.
 https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/ListReporters.aspx

Note: See TracTickets for help on using tickets.