Ticket #726 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

byt ut twitter-javascript från Ettan

Reported by: Simon B. Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: Ettan
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Det ryktas att vårt befintliga twitter-javascript ska börja bli ogratis. I så fall vill vi byta ut det.

 http://piratepad.net/ettan-twitter

Startinnehåll på länken ovan:
Idéer för twitter-flöde på Ettan, dvs  http://www.piratpartiet.se/ -- att visas i en ruta typ utåt högerkanten.

  • bygga om från separat twitter-javascript till att återanvända RSS-javascript för att hämta twitter-data som Någon Annan(tm) samlar ihop åt oss. Både vi och twitter får lägre serverbelastning. Borde väl finnas ngn webbtjänst för twitter2rss ?
  • maloki föreslog: listfunktionen inne på twitter. Listor av listor kanske är smidigast.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.