Ticket #766 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen"

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Händer regelbundet att folk begär nytt lösen, får en lista över olika pw-konton och förvirrat fråga medlemmservice.

Många gånger finns medlemskap bara knutet till ett av kontona, det skulle då uppskattas om de som saknades medlemskap inte nämndes i mailet.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor
Note: See TracTickets for help on using tickets.