Ticket #784 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Drottningsylt (http://drottningsylt.scriptorium.se/)

Reported by: Kalle Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Jag tycker att det är på tiden att ni lägger in Drottningsylts blogg på live sidan, hon är en av dom som kämpat på PPs sida längst av alla.

 http://drottningsylt.scriptorium.se/

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Tillfrågad.

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Summary changed from Drottningsylt to Drottningsylt (http://drottningsylt.scriptorium.se/)

comment:4 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.