Ticket #80 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Officers kontaktuppgifter.

Reported by: mini Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I pirateweb så kan man inte få fram Officers kontaktuppgifter.

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta är löst med nya PW. Dels finns infon i "Mina uppgifter" för den geografi man bor i, upp till distrikt. dels finns det en "Total" kontaktlista med ALLA Lead och Secont i ALLA organisationerna.
Denna funktion används också på hemsidan, så samma uppgifter finns där.

Note: See TracTickets for help on using tickets.